Warunki użytkowania dla zleceniodawców Wielka Brytania (UK)

Warunki użytkowania dla zleceniodawców Zjednoczone Królestwo

Wprowadzenie

Jesteśmy platformą dla modeli, fotografów, agencji, wizażystów i innych profesjonalistów z branży zajmujących się modelingiem. Umożliwiamy modelom i potencjalnym zleceniodawcom nawiązanie kontaktu i prowadzenie transakcji.

Definicje

“Strona internetowa”: GO-MODELS.COM
"Portal/ Platforma": Obszar strony internetowej (dostępny tylko z ważnymi danymi dostępowymi), za pośrednictwem którego zarejestrowani zleceniodawcy mogą zarezerwować model i/lub innych zleceniodawców do określonej pracy (patrz zakres usług)
“Model”: Model odwiedzający serwis internetowy lub korzystający z naszej platformy
"Zleceniodawca": Agenci, agencje, fotografowie, wizażyści, styliści i inni profesjonaliści z branży, którzy odwiedzają witrynę internetową lub korzystają z naszej platformy. W dalszej części stosowane jest także określenie „Użytkownik” lub krótko „Ty”
"Użytkownik": Modele lub zleceniodawcy

Umowa

Klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Aplikuj bezpłatnie”, zawierasz prawnie wiążącą umowę z firmą itellico internet solutions gmbh, (zwaną „go-models” lub „nami” lub „my”). Umowa ta obejmuje niniejszą umowę użytkownika oraz oświadczenie o ochronie danych. Po otrzymaniu osobistego loginu możesz korzystać z naszej platformy w ramach wybranego zakresu usług.

Dostęp do usług i świadczone usługi

Oświadczasz, że posiadasz nie więcej niż JEDNO konto w go-models, że utworzyłeś/aś je podając swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz że wszystkie podane przez Ciebie informacje są zgodne z prawdą oraz aktualne. Jako użytkownik związany z nami umową, masz obowiązek ciągłego aktualizowania swoich danych. Jeżeli użytkownikiem jest osoba prawna lub spółka osobowa, rejestrując się oświadczasz, że masz upoważnienie. aby działać w ich imieniu.

Jeśli choć jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, wówczas zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Powiadomienia

Wyrażasz zgodę, abyśmy przekazywali Ci informacje związane z naszymi usługami za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych: e-mail, telefon i poczta. W tym celu będziemy korzystać z podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Podpisując umowę zobowiązujesz się do aktualizowania swoich danych w portalu.

Prawa do treści

Zachowujesz prawa do treści zamieszczonych przez siebie na go-models (teksty, zdjęcia, filmy itp.), a nam udzielasz jedynie pozwolenia na publikowanie tych treści na platformie i obsługiwanych przez nas kanałach mediów społecznościowych. Udzielasz go-models nieograniczonego czasowo i przestrzennie, niewyłącznego zezwolenia na korzystanie z dzieła, również poza niniejszym stosunkiem umownym. Abyśmy mogli prezentować Twoje treści w odpowiednich formatach na platformie i, w razie potrzeby, udostępniać je również na naszych kanałach mediów społecznościowych, udzielasz nam zgody na powielanie, rozpowszechnianie i edytowanie (w tym tłumaczenie) Twoich treści w wymaganym zakresie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie online.
Należy mieć na względzie, że portal zasadniczo nie jest ogólnodostępny. Nie masz prawa publicznie udostępniać treści udostępnionych Ci na platformie, na których widoczni są inni użytkownicy (wykonywanie i publikowanie zrzutów ekranu, wydruków, zdjęć itp. z list, rozmów, profili, szczegółów itp. jest zabronione) ani podejmować działań, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonalność naszej infrastruktury. Nie masz prawa do przesyłania/przekazywania treści stron trzecich, chyba że możesz udzielić go-models pozwolenia opisanego tutaj. Robiąc to gwarantujesz, że informacje podane (w Twoim profilu) są prawdziwe i że Twoje treści nie naruszają prawa ani dobrych obyczajów. Twój profil zostanie odblokowany/aktywowany natychmiast po weryfikacji. Należy chronić swoje dane dostępowe i nie wolno przekazywać ich osobom trzecim. go-models zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z platformy go-models, do zablokowania lub usunięcia Twojego profilu, jeśli uzyskamy niezbite dowody, że ​​naruszyłeś/aś jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy. Jeśli podejrzewasz lub wiesz o tym, że ktoś inny niż Ty zna Twoją nazwę użytkownika i hasło, musisz natychmiast zmienić swoje hasło i powiadomić nas o tym pod adresem e-mail: [email protected].

Zakres usług

Nasz portal oferuje modelom i zleceniodawcom (np. agencjom, fotografom) możliwość nawiązywania kontaktów w obszarze chronionym loginem (portal) oraz, ewentualnie, nawiązania relacji biznesowej. Pomiędzy modelem a klientem nawiązywany jest stosunek umowny dotyczący pracy.
W ramach zakresu usług świadczonych przez go-models BEZPŁATNIE:

  • Twój profil będzie widoczny dla innych użytkowników
  • Możesz publikować i otrzymywać oferty pracy w swojej okolicy lub na całym świecie
  • Możesz wyszukiwać modeli i szczegóły dotyczące modeli
  • Możesz oznaczać modeli lub zleceniodawców jako Ulubionych
  • Możesz publikować zlecenia Time-for-Print
  • Możesz przesłać do 30 zdjęć do swojego profilu / Zdjęcia są automatycznie optymalizowane pod kątem wyświetlania na ekranie.

Koszty: Korzystanie dla zleceniodawcy jest bezpłatne

Odpowiedzialność

go-models nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, prawidłowość, kompletność itp. przesyłanych lub żądanych danych oraz za dane, które są dostępne za pośrednictwem strony internetowej i platformy. Nie sprawdzamy treści generowanych przez użytkowników. Dotyczy to również treści i/lub dokumentów wymienianych między użytkownikami platformy. Nie odpowiadamy za strony internetowe, do których linki znajdują się na naszej stronie. Jeśli platforma zawiera linki do innych stron internetowych i źródeł udostępnionych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Publikacja linków nie może być interpretowana jako nasza aprobata dla powiązanych stron internetowych lub informacji, które możesz z nich pozyskać. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią tych stron internetowych lub źródeł.
Niniejszym zwalniasz go-models z odpowiedzialności względem wszelkich roszczeń stron trzecich wobec go-models, które wynikałyby z naruszenia ich praw poprzez publikację treści na naszej platformie. Ponosisz wszelkie wynikłe koszty, którymi zostaniemy ewentualnie obciążeni w wyniku naruszenia praw osób trzecich, w tym wszystkie uzasadnione koszty obrony prawnej. Nie wyklucza to ani nie wyczerpuje możliwości ubiegania się o pokrycie dalszych szkód.
Jeśli treści publikowane przez Ciebie na platformie naruszają prawa osób trzecich, jesteś zobligowany/a do zadbania na własny koszt o to, aby nie naruszały one dalej praw osób trzecich lub do uzyskania niezbędnych praw do korzystania z nich na go-models. Nie ponosimy odpowiedzialności za zlecenia, które są realizowane między użytkownikami na platformie oraz za problemy związane ze zleceniami, które powstają między użytkownikami, w tym za naruszenia umów zawartych między użytkownikami. Wszelkie zobowiązania użytkowników związane z realizacją zleceń należy określić w umowie między użytkownikami. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za utracone zyski, utracone transakcje biznesowe, przerwy w działalności lub utracone możliwości biznesowe. go-models świadczy usługi z jak największą starannością, niezawodnością i dostępnością. Jednak go-models nie może gwarantować, że świadczone usługi będą dostępne bez przerw i zakłóceń, że zawsze będzie można nawiązać i/lub zapewnić żądane połączenia, ani że przechowywane dane będą zachowane w każdych okolicznościach. go-models ponosi odpowiedzialność tylko za szkody, które wyrządzimy w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania. Nie dotyczy to szkód na osobie.
Jeśli któryś z naszych pracowników wyrazi opinię na temat Twoich kwalifikacji do wykonywania określonej pracy lub treści udostępnione przez Ciebie na platformie, wówczas komentarze te należy interpretować jako zwykłe osobiste opinie, za które my i/lub nasi pracownicy nie możemy ponosić odpowiedzialności.
Niniejszym potwierdzasz i wyrażasz zgodę na to, że (i) relacje biznesowe między Tobą a zleceniodawcami są relacjami między niezależnymi przedsiębiorcami; (ii) rozumiesz, że nasz wachlarz usług nie zawiera żadnych usług ubezpieczeniowych; (iii) nasza oferta nie zawiera porad prawnych w żadnej formie; (iv) go-models nie odpowiada za prawidłową realizację zlecenia i ewentualne koszty związane ze zleceniem, które musisz ponieść, np. koszty podróży.
Spoczywa na Tobie obowiązek zgłaszania zachowania innych użytkowników, jeśli narusza ono niniejszą umowę i / lub obowiązujące przepisy. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zgłoś nadużycie” na platformie lub, jeśli nie jest on dostępny, skontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected].

Czas trwania i zakończenie umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Ciebie lub przez nas na piśmie w drodze nieformalnego oświadczenia.

Po zakończeniu umowy nie jesteśmy zobowiązani do dalszego przechowywania Twoich treści. Z tego względu należy zawczasu je zabezpieczyć.

APo zakończeniu umowy i/lub usunięciu Twoich danych tracisz prawo do dalszego korzystania z usług i/lub dostępu do nich.

Postanowienia końcowe

Wypowiedzi i informacje o usługach lub płatnym członkostwie na stronie internetowej, platformie lub innych materiałach reklamowych stanowią wyłącznie opis właściwości i w żadnej mierze nie mają charakteru gwarancji ani potwierdzenia prawa własności. Wszystkie umowy między nami a użytkownikami podlegają wyłącznie prawu austriackiemu. Językiem umowy jest język polski. Wersje niniejszej umowy użytkownika w innych językach lub dla kontrahentów w innych krajach nie mają zastosowania dla tej umowy Użytkownika. Miarodajna jest wyłącznie przedmiotowa wersja. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na skuteczność, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. W takim przypadku jedno z tych postanowień, które jest jak najbardziej zbliżone pod wzgl. wyniku ekonomicznego i nie jest nieskuteczne, ważne lub wykonalne, stosuje się tak, jakby było uzgodnione. Wszystkie uzgodnienia, późniejsze zmiany, uzupełnienia, umowy dodatkowe itp. wymagają dla swojej ważności formy pisemnej za pisemnym potwierdzeniem przez go-models. W przypadku wszelkich sporów wynikających z relacji biznesowej lub w związku z nią, ze skuteczności niniejszej umowy dotyczącej miejsca jurysdykcji, strony umowy uzgadniają, że wyłącznym miejscem jurysdykcji jest sąd właściwy w siedzibie go-models. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz cedować, przenosić, zastawiać, obciążać ani zlecać podwykonawstwa wszystkich lub niektórych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w jakikolwiek sposób zajmować się nimi. W każdej chwili możemy cedować, przenosić, obciążać, zlecać podwykonawcom wszystkie lub niektóre z naszych praw i obowiązków lub też w inny sposób zajmować się naszymi prawami. Jesteśmy uprawnieni do zmiany postanowień niniejszej umowy, np. w celu uwzględnienia zmiany zakresu usług lub informacji zwrotnej od naszych klientów. O zmianach tych warunków będziemy informować we właściwym czasie. Zmiany, które przynoszą Ci wyłącznie korzyści, można zastosować już w dniu, w którym zostałeś poinformowany o zmianach. Zmiany, które nie są jednoznacznie korzystne, będą obowiązywać, jeśli nie zgłosisz sprzeciwu w ciągu czterech tygodni od otrzymania informacji o zmianach i prawie do wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw uważa się za wypowiedzenie umowy w najbliższym możliwym terminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy użytkownika, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia:

Można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: +44-203-3188224.

Wybierz kraj:
Wybierz język: PLPomoc i kontakt :

Przykro nam!

Niestety, niektóre funkcje go-models nie działają poprawnie z przeglądarką Internet Explorer. Otwórz naszą witrynę w innej przeglądarce, takiej jak Safari, Chrome, Firefox, Opera itp.

Dziękujemy!